PROVOZNÍ ŘÁD

FARMA LETNÍ STRÁŇ
ING. MILAN ŠLAMBOR
IČO:44510535

MILOSLAVA ŠLAMBOROVÁ
AGROTURISTIKA A CHOV KONÍ
IČO:70977208

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Farmy Letní stráň Velká Veleň (dále jen "areál"), vydáváme dle ustanovení odst. 2), § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád (dále jen PŘ). Tento PŘ je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvníh vztahu i pro další osoby, které prostory areálu navštěvují. PŘ stanovuje tato pravidla:

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto PŘ.

2. Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu provozovatelů a majitelů areálu.

3. Děti mladší 12-ti let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která za dítě zodpovídá.

4. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno do areálu alkohol donášet.

5. Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem. Majitel psa je povinen za odstranění psích exkrementů.

6. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory (komunikace). Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze se svolením provozovatelů a majitelů areálu a v doprovodu určené pověřené osoby.

7. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

8. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata.

9. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Majitel areálu neručí za případné ztráty.

10. Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní, je zakázán (sklady, kotelna, garáže, seníky, dílna, apod.).

B. POKYNY PRO JÍZDÁRENSKÝ PROVOZ

1. Při příchodu do areálu je povinností každé osoby se ohlásit u majitelů areálu či u ošetřovatelů koní.

2. Vstup do sedlovny, postrojovny a klubovny je povolen pouze oprávněným uživatelům, tj. majitelům ustájených koní, či stálým návštěvníkům areálu. Ostatním osobám pouze v doprovodu oprávněných uživatelů.

3. Ke koním do boxů může přistupovat pouze majitelé areálu, ošetřovatelé koní, majitelé koní případně další osoby těmito osobami pověřené.

4. Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. No volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.

5. Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost - buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenost, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí.

6. Účastníci výcviku a jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami.

7. Před zahájením jízdy na koních je povinen jezdec provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Při zjištění závad, je povinností jezdce zjištěnou závadu nahlásit majitelům areálu, majiteli koní či ošetřovatelům koní.

8. Všichni účastníci vyjížděk do přírody se chovají ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci vyjížděk zdraví kolemjdoucí jako první.

9. Je vhodné, aby majitelé koní, účastníci výcviku či vyjížděk do přírody byli očkováni proti tetanu a doporučuje se,aby měli uzavřeno i úrazové pojištění.

10. U dětí do 18-ti let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakémukoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje o souhlas ošetřujícího lékaře.

11. Je zakázáno jezdit na travnatých plochách v areálu. Přístup k výcvikovým prostorám pouze po zpevněných komunikacích. V areálu lze použít k výcviku či pohybování koní kruhovku či venkovní pískovou jízdárnu.

C. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitelů areálu a ošetřovatelů koní.

2. V prostorách areálu jsou povinni všichni návštěvníci dodržovat pořádek a čistotu.

3. V celém prostoru areálu, ve stájích, senících, dílně, penzionu, garáži, sedlovně, postrojovně, klubovně a dalších, platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

4. Bez souhlasu majitelů areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku majitelů areálu a používat v prostorách vlastní elektrické přístroje a zařízení.

5. Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře.

6. Každý je povinen ohlásit majitelům areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

7. Ohlašovny - tel. Čísla: První pomoc - 155, Hasiči - 150, Policie - 158
Veterinář - MVDr. Hruška - 606377615, MVDr. Russ - 603520332,
Majitelé areálu - Ing. Milan Šlambor - 602434757, 412548865
Miloslava Šlamborová - 602819036, 412548853
kontakt na mailovou adresu: letni.stran@centrum.cz

Copyright © Thomas Becquerel